arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov

Arhiv-Eionet

 • Kaj je ekološki odtis? Zgibanka, ki je nastala v sodelovanju med Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za okolje in prostor, Inštitutom za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj ter omrežjem Global Footprint Network. 2019/03/07
 • Na poti v zeleni prestavi (Mladinski priročnik o okolju, prometu in zdravju) 2019/03/07
 • Brošura o okolju, prometu in zdravju 2019/03/07
 • Brošura o okolju, prometu in zdravju 2019/03/07
 • Okolje, promet in zdravje 2019/03/07
 • Evropsko okolje - Stanje in napovedi 2015 Poročilo Evropsko okolje – stanje in napovedi 2015 (SOER 2015), ki ga je pripravila Evropska agencija za okolje (EEA), predstavlja celostno oceno okolja v Evropi, ki vključuje podatke na svetovni, regionalni in nacionalni ravni ter primerjave med državami. Daje vpogled v naslednjih pet let in naprej ter jasna opozorila o tveganjih preobremenjenosti okolja, ki vpliva tudi na zdravje in blaginjo ljudi. 2019/03/07
 • Kazalci okolja v Sloveniji Kazalci okolja, kot eno od orodij za spremljanje okolja, so v publikaciji, ki je na Agenciji RS za okolje izšla v mesecu juniju 2014, predstavljeni na način, ki omogoča lažjo predstavo o povezanosti okolja z družbo in gospodarstvom 2019/03/07
 • Uporaba modelov iz Direktive o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo: tehnični referenčni vodnik 2019/03/07
 • Okolje Evrope - ocena ocen 2019/03/07
 • Razdrobljenost evropske pokrajine 2019/03/07
 • Priložnosti za ravnanje z odpadki - boljše ravnanje s komunalnimi odpadki vpliva na izboljšanje podnebja v Evropi 2019/03/07
 • Poročilo Evropske komisije o izpustih v obdobju 1990-2009 na podlagi UNECE Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP) 2019/03/07
 • Globalno upravljanje - vzpon nedržavnih akterjev 2019/03/07
 • Vsebnost nevarnih snovi v celinskih in morskih vodah Evrope 2019/03/07
 • Zagotavljanje varne in zdrave vode v spreminjajočem se okolju 2019/03/07
 • SIGNALI 2011 - Globalizacija, okolje in vi 2019/03/07
 • Prednostni tok podatkov v EIONET omrežju od maja 2010 do aprila 2011 2019/03/07
 • Kakovost kopalnih voda - kopalna sezona 2010 2019/03/07
 • EEA letno poročilo 2010 in Okoljsko poročilo 2011 2019/03/07
 • Onesnaženost zraka z ozonom v Evropi - poletje 2010 2019/03/07
 • NEC direktiva; poročilo o stanju 2010 2019/03/07
 • Letna evidenca toplogrednih plinov v Evropski uniji za obdobje 1990 - 2009 ter poročilo za leto 2011 2019/03/07
 • Katalog študij scenarijev; Zbirka znanja o v prihodnost usmerjenih informacijah in storitvah 2019/03/07
 • Kartiranje vplivov naravnih ter tehnoloških nesreč na okolje v Evropi 2019/03/07
 • Vpliv izbranih ukrepov okoljskih politik na kakovost zraka v Evropi 2019/03/07
 • Izpostavljenost hrupu in vplivi na zdravje - vodič po primerih dobrih praks 2019/03/07
 • Izhodišča za razvoj biotske raznovrstnosti v Evropski uniji po letu 2010 2019/03/07
 • Napredek pri izpolnjevanju zahtev Kjotskega protokola in ciljev 2020 v Evropi 2010 2019/03/07
 • Ocenjevanje biotske raznovrstnosti v Evropi; poročilo za leto 2010 2019/03/07
 • NEC direktiva; poročilo o stanju 2009 2019/03/07
 • Evropska ekološka hrbtenica; prepoznajmo pravo vrednost naših gora 2019/03/07
 • Prednostni tok podatkov v EIONET omrežju od maja 2009 do aprila 2010 2019/03/07
 • Poročilo Evropske komisije o izpustih 1990-2008 na podlagi UNECE Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP) 2019/03/07
 • Teritorialna razsežnost okoljske trajnosti - Potencialni teritorialni kazalci kot podpora okoljski razsežnosti teritorialne kohezije 2019/03/07
 • EEA letno poročilo 2009 in Okoljsko poročilo 2010 2019/03/07
 • Kakovost kopalnih voda - kopalna sezona 2009 2019/03/07
 • Letna evidenca toplogrednih plinov v Evropski uniji za obdobje1990 - 2008 ter poročilo za leto 2010 2019/03/07
 • Povečanje koristi za ekosistem - prispevek k študiji Ekonomija ekosistemov in biotska raznovrstnost (TEEB) 2019/03/07
 • Vzpostavitev zgodnjega obveščanja in informacijskega sistema za invazivne tuje vrste, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost v Evropi 2019/03/07
 • Okoljski trendi in perspektive za Zahodni Balkan: vzorci proizvodnje in potrošnje v prihodnosti 2019/03/07
 • Evropska zemljišča: cene, davki in načini rabe 2019/03/07
 • Ekosistemsko računovodstvo in stroški zaradi izgub biotske raznovrstnosti - primer obalnih mokrišč Sredozemlja 2019/03/07
 • Učinkovitemu prometnemu sistemu naproti. TERM 2009: kazalci o prometu in okolju Evropske unije 2019/03/07
 • EEA Signali 2010 - biotska raznovrstnost, podnebne spremembe in vi 2019/03/07
 • Razdelitev in uporaba sredstev iz proračuna SKP z vidika biotske raznovrstnosti 2019/03/07
 • Onesnaženost zraka z ozonom v Evropi - poletje 2009 2019/03/07
 • Biotska raznovrstnost - 10 sporočil za leto 2010 2019/03/07
 • Gibanje in projekcije izpustov toplogrednih plinov v Evropi 2009 2019/03/07
 • Pogled nazaj za pogled naprej: pregled scenarijev 2019/03/07
 • Promet na razpotju. TERM 2008: kazalci o prometu in okolju Evropske unije 2019/03/07
 • Odpadki brez meja v EU? Čezmejni prevoz odpadkov 2019/03/07
 • EEA Briefing 3/2008 - vplivi spreminjanja podnebja v Evropi 2019/03/07
 • Evropski potencial energije vetra na morju in kopnem 2019/03/07
 • Letna evidenca toplogrednih plinov Evropskih skupnosti 1990 - 2007 in poročilo 2009 2019/03/07
 • Zagotavljanje kakovostnega življenja v Evropskih mestih in drugih urbanih območjih 2019/03/07
 • NEC direktiva; poročilo o stanju 2008 2019/03/07
 • Regionalne podnebne spremembe in prilagajanje - izziv vodnih virov v Alpah 2019/03/07
 • Teritorialna kohezija - analiza okoljskih vidikov kohezijske politike v izbranih državah EU 2019/03/07
 • Globalni načrt za evropski okoljski monitoring - merjenje tistega, s čimer moramo upravljati. Zaključki Mednarodne konference EEA, 13 - 15 maj 2009. 2019/03/07
 • Poročilo Evropske komisije o izpustih 1990-2007 na podlagi UNECE Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP) 2019/03/07
 • Ocena koncentracije ozona v prizemni plasti v državah članicah EEA, z osredotočanjem na dolgoročne trende 2019/03/07
 • Napredek pri doseganju Evropskega cilja o biološki raznovrstnosti 2010 - 'fact sheet' kazalci 2019/03/07
 • EMEP/EEA vodič za popis emisij v ozračju - 2009 2019/03/07
 • Preusmerjanje odpadkov z odlagališč - učinkovitost politik ravnanja z odpadki v EU 2019/03/07
 • Suša in čezmerna poraba vode v Evropi Od igrišč za golf do knjig, od olivnega olja do cepiv, vsi izdelki in storitve, od katerih smo odvisni, skupaj z mnogimi drugimi vsakodnevnimi dejavnostmi zahtevajo življenjsko pomemben vir: vodo. Novo poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) potrjuje, da v mnogih predelih Evrope raba vode ni trajnostna. Poročilo prinaša priporočila za nov pristop k upravljanju vodnih virov. 2019/03/07
 • Izvajanje direktive o trgovanju z emisijami s strani držav članic EU 2019/03/07
 • Onstran prometne politike - raziskovanje in upravljanje z zunanjimi dejavniki povpraševanj po prometu 2019/03/07
 • Modeli za simuliranje bodočih okoljskih sprememb v Evropi: v smeri popisa modelov (SEIS /Forward) 2019/03/07
 • NEC direktiva – poročilo o stanju 2007 2019/03/07
 • Okolje in energija, poročilo 2008 2019/03/07
 • Izboljšanje okolja s pravilnim izkoriščanjem bioenergetskega potenciala v Evropi 2019/03/07
 • EEA Signali 2009, ključna okoljska vprašanja, s katerimi se sooča Evropa 2019/03/07
 • Gibanje in projekcije izpustov toplogrednih plinov v Evropi 2008 2019/03/07
 • Katalog kazalcev iz izbranih virov, usmerjenih v prihodnost 2019/03/07
 • Vplivi podnebnih sprememb v Evropi - presoja na podlagi okoljskih kazalcev 2008 2019/03/07
 • Letne evidence izpustov za obdobje 1990-2006 v Evropski skupnosti v okviru Konvencije o prenosu onesnaževal na velike razdalje preko meja (CLRTAP) 2019/03/07
 • EEA letno poročilo 2007 in Okoljsko poročilo 2008 2019/03/07
 • EEA poročanje 2/2008 - Ekosistemske storitve - obračunavanje tistega, kar je pomembno 2019/03/07
 • Evropski gozdovi - razmere v ekosistemih in trajnostna raba 2019/03/07
 • Onesnaženost zraka zaradi proizvodnje elektrike iz velikih kurilnih naprav 2019/03/07
 • Onesnaženost z ozonom v Evropi, poleti 2007 2019/03/07
 • Ocena okoljsko sprejemljivih bioenergetskih potencialov iz kmetijstva 2019/03/07
 • Čas je za akcijo - na poti k trajnostni potrošnji in proizvodnji v Evropi 2019/03/07
 • Podnebje za prometne spremembe. TERM 2007: kazalci za spremljanje prometa in okolja v Evropski uniji (TERM = Mehanizem za prometno - okoljsko poročanje Evropske agencije za okolje) 2019/03/07
 • Uporaba direktive vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov - poročevalsko leto 2007 2019/03/07
 • Primeri dobre prakse glede zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov in ustvarjanja dodatnih ugodnosti v cestno prometnem sektorju 2019/03/07
 • Prednostni tok podatkov v EIONET omrežju od maja 2007 do aprila 2008 2019/03/07
 • Poročilo o letnih evidencah toplogrednih plinov Evropske skupnosti za leta 1990-2006 in 2008 2019/03/07
 • Učinkovitost okoljskih taks in dajatev pri pridobivanju peska, proda in kamnin v izbranih državah EU 2019/03/07
 • Okolje na dlani 2019/03/07
 • Boljše ravnanje s komunalnimi odpadki bo zmanjšalo emisije toplogrednih plinov 2019/03/07
 • Podnebne spremembe: cena neukrepanja in prilagajanja 2019/03/07
 • CLC2006 tehnične smernice 2019/03/07
 • EMEP/CORINAIR vodič po emisijski evidenci za leto 2007 2019/03/07
 • Poročilo o stanju NEC direktive 2019/03/07
 • Gibanje in projekcije izpustov toplogrednih plinov v Evropi 2007 2019/03/07
 • Onesnaženost zraka v Evropi v obdobju 1990-2004 2019/03/07
 • Pot od odlaganja do reciklaže: skupni cilji, različne poti 2019/03/07
 • Letno poročilo o izpustih v zrak v obdobju 1990-2005 (Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja) 2019/03/07
 • Ustavitev upada biotske raznovrstnosti do leta 2010: predlogi za prvi nabor kazalcev za spremljanje razvoja v Evropi 2019/03/07
 • Trajnostna potrošnja in proizvodnja v državah jugovzhodne in vzhodne Evrope, Kavkaza in Osrednje Azije - skupno UNEP-EEA poročilo o priložnostih in novih spoznanjih 2019/03/07
 • Evropsko okolje - četrta presoja Poročilo Evropsko okolje - četrta presoja (Europe's environment - The fourth assessment), je izdala Evropska agencija za okolje (EEA). 2019/03/07
 • Pod gladino Mediterana Izšla je monografija Pod gladino Mediterana avtorja Toma Turka in soavtorja Marjana Richterja, v založbi Modrijan 2019/03/07
 • Letne evidence emisij za obdobje 1990-2002 v Evropski skupnosti v okviru Konvencije o prenosu onesnaževal na velike razdalje preko meja (CLRTAP) Poročilo EEA obravnava onesnaženost zraka v Evropski skupnosti v obdobju 1990-2002. 2019/03/07
 • Podnebne spremembe in evropski energetski sistem z nizko vsebnostjo ogljika 2019/03/07
 • Delavnica 'Razmišljajmo za prihodnost' 19. in 20. maja 2005, Agencija RS za okolje (ARSO) v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje (EEA)organizira delavnico o načrtovanju scenarijev kot orodju za razmišljanje za prihodnost. Delavnica je namenjena seznanitvi s scenariji v evropskem prostoru in razvoju scenarijev za področje prometa in odpadkov za Slovenijo. 2019/03/07
 • Trajnostna raba in upravljanje z naravnimi viri 2019/03/07
 • EEA pripravlja poročilo o okolju in prometu v Evropi 2019/03/07
 • Izobraževanje o informacijskih orodjih za podporo poročanju Na Agenciji RS za okolje je 26. in 27. septembra potekalo izobraževanje o informacijskih orodjih, ki so ekspertom v pomoč pri pripravi poročil po mednarodnih obveznostih. 2019/03/07
 • Učinkovitost politike čiščenja komunalnih odpadnih voda v izbranih državah: pilotna študija EEA 2019/03/07
 • Napotki Evropske Agencije za okolje 2/2005 Koliko biomase sme Evropa porabiti, ne da bi pri tem škodila okolju? 2019/03/07
 • Kolikšno količino bioenergije lahko Evropa pridobi brez škodljivih vplivov na okolje? 2019/03/07
 • Promet in okolje: Soočenje z zadrego 2019/03/07
 • Kmetijstvo in okolje v EU-15 2019/03/07
 • Kazalci okolja 2005 Poročilo Kazalci okolja je pripravljeno v skladu s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004). Agencija RS za okolje pripravlja kazalce okolja v skladu s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1). Publikacija izhaja vsake 2 leti. Obravnava 12 okoljskih tematik. <br><br> 2019/03/07
 • Priročnik - Osnovni nabor kazalcev Evropske agencije za okolje EEA je objavila poročilo o kazalcih okolja, vključenih v osnovni nabor EEA. 2019/03/07
 • Viri porazdelitev vnosov dušika in fosforja v vodno okolje 2019/03/07
 • Evropsko okolje - stanje in možnosti 2005 S predstavitvijo ugotovitev iz najnovejšega poročila Evropske agencije za okolje je bil v Evropskem parlamentu pospremljen izid publikacije Evropsko okolje - stanje in možnosti 2005 2019/03/07
 • Integracija okoljske politike v Evropi EEA je objavila poročilo o poteku integracije okoljske politike v Evropi. 2019/03/07
 • Napotki Evropske agencije za okolje 1/2005 Obravnavana je tematika podnebnih sprememb in poplavljanja rek v Evropi. 2019/03/07
 • Epaedia - spletna okoljska enciklopedija 2019/03/07
 • Delavnica 'Real time air pollution data exchange and forecasts in Europe' 2019/03/07
 • Izšla je publikacija Kazalci okolja 2003 Dostopna je v elektronski in tiskani obliki. 2019/03/07
 • Trendi in projekcije toplogrednih plinov 2005 2019/03/07
 • Onesnaženost zraka z ozonom poleti 2004 v Evropi EEA je objavila poročilo, ki obravnava tematiko onesnaženosti zraka z ozonom v Evropi. 2019/03/07
 • Okolje in zdravje 2019/03/07
 • Kupujte zeleno! Priročnik o ekološkem - okolju prijaznem - javnem naročanju; 2019/03/07
 • Srečanje direktorjev evropskih agencij za okolje Agencija RS za okolje organizira 4. srečanje omrežja evropskih agencij za okolje. Srečanje bo potekalo od 10-11 marca 2005 v hotelu Union, v Ljubljani. 2019/03/07
 • Onesnaženost zraka: Kaj menite o tem? Sodelujte in prispevajte k boljšemu oblikovanju smernic za izboljšanje kakovosti zraka. 2019/03/07
 • Okoljski izkaz Evropske agencije za okolje za obdobje 2005 2019/03/07
 • Peto srečanje delovne skupine za spremljanje in presojo stanja okolja pri UNECE je bil usmerjen v pregled napredka pri okoljskem poročanju (elektronske baze podatkov, indikatorji, spletne strani in informacijski sistemi,&#8230;) v državah Vzhodne Evrope, Kavkaza in Srednje Azije ter prikazu dobrih praks poročanja o okoljskih vplivih delovanja podjetij 2019/03/07
 • Letno poročilo 2004 2019/03/07
 • Inventar toplogrednih plinov Evropske skupnosti za obdobje 1990-2003 in letno poročilo za 2005 2019/03/07
 • Jiffijev ekokviz Evropska komisija je pripravila kviz za okoljsko ozaveščanje, ki se ga lahko igrate tudi v slovenskem jeziku. 2019/03/07
 • Učinkovitost sistema za upravljanje z odpadno embalažo v izbranih državah: pilotna študija EEA 2019/03/07
 • Znanost za okoljsko politiko Evropska komisija je pričela z objavo člankov o okolju, ki temeljijo na znanstvenih raziskavah, ker s tem želi zbližati znanost in oblikovalce politik. Članke lahko izberete glede na okoljsko tematiko ali glede na datum objave. 2019/03/07
 • Uporaba trga za stroškovno učinkovito okoljsko politiko 2019/03/07
 • Napredek k zaustavitvi izgube biološke raznovrstnosti do leta 2010 2019/03/07
 • 2. letni sestanek koordinatorjev sodelovanja z EEA in omrežjem EIONET 2019/03/07
 • Potrošnja in okolje 2019/03/07
 • Integracija okoljske politike v Evropi - uprava in njene prakse 2019/03/07
 • Priprava protokola PRTR v okviru Aarhuške konvencije Protokol PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) bo omogočil realizacijo ene od zahtev Aarhuške konvencije - dostop javnosti do podatkov o emisijah in prenosu polutantov. 2006/02/09
 • Circa danes ne obratuje Danes, 24. novembra, bo delovanje programa Circa zaradi nadgradnje onemogočeno, v naslednjih dneh pa lahko občasno moteno. 2006/02/09
 • KPV za naravo in vodo Objavili smo katalog podatkovnih virov za naravo in vodo v Sloveniji. Dosegljiv je preko storitve KPV. 2008/08/11
 • Predstavitev rezultata projekta Corine land cover 2000 V petek 28. novembra bo ob 12.30 v veliki sejni dvorani na Geodetski upravi RS predstavitev projekta Corine land cover 2000. 2006/02/09
 • Izšla je publikacija 'Pozne lekcije iz zgodnjih svaril: Previdnostno načelo 1896-2000' 2006/02/09
 • Novice iz EEA: programska oprema Natport Nova programska oprema za izdelavo in vzdrževanje portala - Natport. 2006/02/09
 • Posvetovalni proces o predlogih jedrnih indikatorjev Evropska agencija za okolje, je v sodelovanju z drugimi institucijami, ki redno zbirajo podatke o okolju pripravila predlog t.i. JEDRNIH INDIKATORJEV (Core Set of Indicators). 2006/02/09
 • Evropski register emisij onesnaževal (EPER) je dostopen za javnost Evropska agencija za okolje je skupaj z Evropsko komisijo odprla internetni dostop do Evropskega registra emisij onesnaževal (EPER - European Pollutant Emission Register) za javnost. 2009/09/21
 • Predstavitev publikacije 'Pozne lekcije iz zgodnjih svaril: previdnostno načelo 1896-2000' 2006/02/09
 • Kijevsko poročilo Evropska agencija za okolje pripravlja poročilo Okolje v Evropi (Kiev Report), ki bo obravnavano na ministrski konferenci v Kijevu maja 2003. 2006/02/09
 • Circa 3.2 nameščena in deluje Najnovejša verzija Circa je uspešno nameščena in preneseni podatki o uporabnikih skupaj z dokumenti. Po prvih izkušnjah dobro deluje, nismo še opazili, da bi kaj manjkalo. Vabimo vas, da program čimprej preizkusite. 2006/02/09
 • VABILO NA ZAKLJUČNI SESTANEK - JEDRNI INDIKATORJI EEA 23. 9. 2002 ob 8.00 na ARSO bo potekal zaključni sestanek v okviru posvetovalnega procesa v Sloveniji za pridobitev pripomb na jedrne indikatorje Evropske agencije za okolje. Vabljeni! 2006/02/09
 • Natečaj za delovna mesta v EEA 2006/02/09
 • EEA predstavlja prvo digitalno karto spreminjajoče se evropske krajine Danes je bila predstavljena prva digitalna karta, ki prikazuje številne spremembe v evropski krajini, nastale v obdobju od leta 1990. Izdelek bo odgovornim za okoljsko politiko omogočil spoznati, kako njihove odločitve na področjih kot sta kmetijstvo in transport vplivajo na rabo omejenih naravnih virov regije in na okolje nasploh. 2006/02/09
 • Obisk direktorice EEA V sredo 7. julija bo na Agenciji RS za okolje na obisku direktorica Evropske agencije za okolje. 2006/02/09
 • Napredek Slovenije pri poročanju na EEA Slovenija je letos že na četrtem mestu izmed dvaintridesetih držav, ki poročamo Evropski agenciji za okolje (EEA) v okviru tako imenovanega Prednostnega toka podatkov. 2006/02/09
 • Novice iz EEA: nova delovna mesta EEA išče pomožne pogodbene sodelavce za krajše obdobje (6 mesecev do enega leta z možnostjo podaljšanja do treh let). Rok za oddajo prijav je 15.julij 2002. 2006/02/09
 • Delovanje programa Circa moteno Danes, 24. novembra, bo delovanje programa Circa zaradi nadgradnje onemogočeno, v naslednjih dneh pa lahko občasno moteno. 2006/02/09
 • Predlog osnovnih kazalcev Evropske agencije za okolje Evropska agencija za okolje nas je povabila k sodelovanju v drugem krogu posvetovalnega procesa o predlogu osnovnih kazalcev (Core Set of Indicators). 2008/08/01
 • Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti